کلیدواژه‌ها = قرارداد ذمه
حقوق سیاسی اقلیت های دینی در شریعت اسلام و جمهوری اسلام ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 153-166

10.30510/psi.2022.277872.1617

علی فروزنده؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی