کلیدواژه‌ها = نظام‌های حقوق کیفری
مطالعه تطبیقی قرارهای نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2241-2264

10.30510/psi.2022.305340.2314

حسن پیشنماز اهری؛ مسعود بسامی؛ توران توسلی زاده