کلیدواژه‌ها = سیالیت روابط
میزان شیوع ارزش های پست مدرن و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 5392-5404

10.30510/psi.2022.350891.3701

مریم منصوری؛ منصور حقیقتیان (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی چیت ساز