کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی1

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 123-136

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2412-2432

10.30510/psi.2021.315011.2631

سمن اللهویسی؛ مهسا وثوق؛ محمدجواد محمدی