کلیدواژه‌ها = دادگاه
نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6276-6308

10.30510/psi.2022.359487.3893

محمد پیرانی؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی


تقابل مسولیت مدنی دادگاه وداور در پهنه عدم اعتبار قرارداد داوری با تاکید بر رویه قضایی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2205-2220

10.30510/psi.2022.314389.2611

سید حمید حسین نژاد؛ جمشید نور شرق؛ سید محمد حسینی؛ حسین فرحی


سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3328-3343

10.30510/psi.2022.357317.3860

داود اندرز؛ سودا نادری شیران؛ جواد واحدی زاده


مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات‌ها در حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 327-345

10.30510/psi.2021.305352.2317

کیومرث عزیزی کلاره؛ قباد کاظمی؛ اکبر وروایی


علل و هدف از طرح دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تأکید بر رویه قضایی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2421-2439

10.30510/psi.2022.347774.3592

صمد خدابخشی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد