کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
فهمی جامعه شناختی از مصرف تظاهری در مجالس مذهبیِ زنانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 461-482

10.30510/psi.2021.302471.2229

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد