کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
بازتعریف سیاسی احکام عبادی اسلامی در اندیشه علی شریعتی(مطالعه موردی فریضه حج)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6588-6604

10.30510/psi.2022.347061.3575

نورسعید آسا؛ فرشته سادات اتفاق فر؛ مهدی گلجان


تحلیل گفتمان- ایدئولوژی نظام آموزش و پرورش در‌ دولت اصلاحات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401

10.30510/psi.2022.285641.1711

سید بهروز موسوی بهبید؛ احمد علی حسابی؛ نبی الله ایدر