کلیدواژه‌ها = شریعت
چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 52-71

10.30510/psi.2022.243551.1225

نفیسه السادات قادری؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود همت