کلیدواژه‌ها = بانکداری
مؤلفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در بخش دولتی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401

10.30510/psi.2023.357156.3856

فرشته افتخارنژاد؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی