کلیدواژه‌ها = هنر
واکاوی مفهوم هنر با تکیه‌بر اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.359616.3898

علی محمد جهانی؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


بررسی و تحلیل خلاءهای قوانین حوزه هنر و ارائه الگوی مطلوب در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2536-2551

10.30510/psi.2022.312237.2550

شیدا برادران بزاز؛ سید محمد مهدی غمامی؛ احمد خسروی