کلیدواژه‌ها = دوستی
بررسی وشناخت مفهوم( اخلاق دوستی) از نظر ارسطو و غزالی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2022.363037.4002

مسلم شجاعی؛ عباس قنبری؛ معصومه طیبی؛ کاظم بهمئی