کلیدواژه‌ها = ساختار اجتماعی
نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 360-395

10.30510/psi.2021.262987.1398

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1626-1649

10.30510/psi.2022.349718.3670

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیروس محبی