نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی ، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر ، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

چکیده

< p>پژوهش حاضر درصدد است به بررسی نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان بپردازد، روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کمی - کیفی می باشد، از این رو بخشی از روش جمع آوری اطلاعات در تحقیق را می‌توان مراجعه به کتب و آثار دیگر محققان اشاره کرد که تحقیقاتی در این زمینه که برای استان صورت گرفت است استفاده کرد. علاوه بر آن دادها مصاحبه شده که از سوی کارشناسان و مسئولین استان در ارتباط با چگونگی استفاده از نقش نفت برساختار اجتماعی و اقتصادی سؤال شده است که این داده‌ها و گزارش‌ها به صورت متن تایپ شده‌اند و با انتخاب کدهای مصاحبه به تحلیل مصاحبه‌ها پرداخته می‌شود، علاوه بر داده‌های کیفی دارای داده‌های کمی بسیاری در مورد تحلیل ساختار اقتصادی و اجتماعی از طریق شاخص سازی صورت گرفته است، به این منظور از آمارها و جداول و نمودارهای مختلفی از آن بخش از ویژگی اجتماعی که می‌توان به صورت کمی مطرح ساخت. نیز استفاده می‌کنیم. به عبارتی می‌توان گفت که بخش از تحلیل کیفی این تحقیق برخاسته از داده‌های کمی و برخی از تحلیل کمی برخاسته از داده‌های کیفی است و همچنین در ادامه تحقیق از تکنیکswot جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، توانمندی‌ها و تهدید های استان بهره گرفته شده است، ماحصل یافته‌ها نشان داد که نفت می‌تواند نقش بالفعل و بالقوه‌ای بر ساختار اجتماعی استان خوزستان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها