کلیدواژه‌ها = روش کیو
ظرفیت سیاست و نقش آن در مشارکت سیاسی زنان (1376- 1398)

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 209-237

10.30510/psi.2022.327650.3045

زینب میرعلی سید خوندی؛ علی اشرف نظری؛ صادق زیباکلام