کلیدواژه‌ها = تحدید
اعمال صلاحیت ناشی از تحدید حدود دریایی در پرتوی کنوانسیون آکتائو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 292-305

10.30510/psi.2022.313151.2576

مینا قلیچ خان؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور


قدرت نرم و تحدید آزادی فردی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.318799.2778

ابراهیم مالک فارسانی؛ سعید قماشی