قدرت نرم و تحدید آزادی فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ایران

چکیده

آزادی فردی یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان محسوب می‌گردد. ولی حیات اجتماعی نیازمند برقراری مقرراتی است که مستلزم تحدید و سلب آزادی فردی می‌باشد. زندگی اجتماعی، سبب تقابل قدرت‌ها و آزادی فردی می‌گردد. قدرتی که در تقابل با آزادی فردی است، دارای دو بُعد قدرت سخت و قدرت نرم می‎باشد. قدرت نظامی و اقتصادی به مثابه قدرت سخت می توانند دیگران را به تغییر مواضع خود سوق دهند( در اینجا منظور از قدرت سخت، حقوق کیفری می‌باشد)، اما قدرت نرم عبارتنداز توانایی دستیابی به اهداف، از طریق جذب کردن نه از طریق اجبار و اکراه. مسئله اصلی تحقیق، تبیین چالش قدرت نرم با آزادی فردی است. تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای درصدد تبیین جایگاه و نقش قدرت نرم در تحدید آزادی فردی است. یافته‌ها نشان داد که، قدرت نرم که دارای خصصیه کنترل است در تقابل با آزادی فردی است. به عبارتی، اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم که از سوی دو نهاد خانواده و نظام آموزشی اتخاذ می‌‎گردد، موجب درونی شدن آموزه‌ها در فرد شده که نهایتا مرزبندی فکری و ذهنی در فرد به دنبال داشته که سبب تحدید و حتی سلب آزادی فردی می‎گردد.

کلیدواژه‌ها