احساس محرومیت نسبی در اقوام ایرانی و شیوه‌های محرومیت‌زدایی؛ تحقیقی در اندیشة شاعران معاصر قشقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

این تحقیق چگونگی بازتاب محرومیت نسبی در آثار شعرای معاصر قشقایی را بررسی می‌کند. در اینجا، از نظریة رابرت گر تنها به‌عنوان راهنما و شاهد استفاده شده است. با تحلیل محتوای اشعار شاعران موردمطالعه، مشخص می‌گردد که نه‌تنها محرومیت در قوم قشقایی وجود دارد بلکه شاعران قشقایی هم، در اشعار خود به این موضوع پرداخته‌اند. همچنین مشخص می‌شود که برداشت و شیوة سازش یا برخورد شاعران با مسئلة محرومیت یکسان نیست؛ ازجمله اعتراض و مبارزة انقلابی با منبع محرومیت، یا پذیرش و کنار آمدن با پدیدة محرومیت به‌عنوان امر طبیعی و یا توسل به قدرت‌های فراطبیعی و امداد الهی. پس از کشف و دسته‌بندی مقوله‌ها، راه‌هایی نیز برای کاهش محرومیت پیشنهاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


استوار، خداداد (1396). گفتگوی تلفنی، شهرضا: استخراج از نسخة در شرف چاپ.
اسکارپیت، روبر (1390). جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمة مرتضی کتبی، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
اشپولر، برتولد و دیگران (1392). تاریخ ترکان در ایران، چاپ دوم، ترجمة یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.
اشرافی، مرتضی (1396). توقعات فزاینده، محرومیت نسبی و محرومیت مطلق جیمزدیویس، قم: پژوهشکدة باقرالعلوم (info@pajoohe.ir).
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، «تحلیل محتوی کیفی»، فصلنامة پژوهش، سال سوم، شماره دوم، پاییز وزمستان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امام‌جمعه‌زاده، سید جواد و علی ابراهیمی (1395). «تحلیل جامعه‌شناسانة وقوع انقلاب اسلامی، با تأکید بر نظریة محرومیت نسبی تد رابرت گر»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، شمار اول و بهار و تابستان 1395.
ایمانی، کورش (1377). بلندای عشق، چاپ نخست، تهران: انتشارات مؤسسه ندای حق.
بهار، محمدتقی (1368). برگرفته از سایت آیات: http://ayat.ir/HIIOM، تاریخ مراجعه به سایت مرداد 1397.
جعفری، ابوالفضل (1396). دیوان کامل میرزا مأذون قشقایی، چاپ نخست، شیراز: انتشارات قشقایی.
جعفری، ابوالفضل و علیرضا خادم‌الفقرا (1395). نقد وتحلیل شعر مأذون قشقایی، چاپ نخست، شیراز: انتشارات قشقایی.
دانشور، نوذر (1371). نغمه‌های ایل قشقایی، چاپ نخست، شیراز: انتشارات نوید.
ربانی، علی و رسول ربانی و محمدرضا حسنی (1390). «رابطة احساس محرومیت نسبی با گرایش به هویت ملی»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم - شماره پیاپی (42). شماره دوم، تابستان.
رجایی‌پناه، محسن (1389). یاغار بولوت، چاپ نخست، شیراز: انتشارات قشقایی.
رحیمی، محمد (کوثر) (1397). معرفت دنگیزی، چاپ نخست، شیراز: انتشارات تخت جمشید
سارتر، ژان پل (1396). ادبیات چیست؟،چاپ نهم، مترجمان ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات نیلوفر.
سخاوتی فر، نورمحمد (1380). «بررسی‌رابطة بین هویت ملّی و هویت قومی ترکمن‌ها در استان گلستان»، پایان‌نامه‌ارشد، دانشگاه مازندران.
شرابی، علی (1385). دیوان پروین اعتصامی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نهال نویدان.
طبیبی، جمال‌‌الدین، ملکی، محمدرضا و بهرام دلگشایی (1391). تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی ومقاله علمی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس
ظهیرالدوله، علی‌خان (1367). برگرفته از سایت آیات (http://ayat.ir/HIIOM) تاریخ مراجعه به سایت: مرداد 1397.
عطایی کشکولی، عزیزالله (1396). عطایی دیوانی، چاپ نخست، به کوشش‌شارخ عطایی، با مقدمه و مقابلة محسن رجایی‌پناه، شیراز: اتتشارات قشقایی.
علیپور، احمد (1397)، برداشت حضوری از روی نسخة خطی شاعر: شهر صدرای شیراز.
علی‌نژاد، فضل الله (1390). سیر حکمت و عرفان در ادبیات و آداب و رسوم ایل قشقایی، چاپ اول، قم: انتشارات خرم.
فتاحی، سیدمهدی (1387). «گفتمان قدرت در اندیشة میشل فوکو»، برگرفته از دانشنامة آزاد.
قاسمی، محمدعلی (1386). «تد رابرت گر و روش نوین مطالعة جنبش‌های قومی»، فصلناهه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره سوم، شماره مسلسل 8.
گر، تدرابرت (1388). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، مترجم علی مرشدی‌زاد، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
مردانی، اسدالله (1386). فرهنگ لغات و اصطلاحات ترکی قشقایی (قاشقایی سؤزلوگو)، چاپ نخست، قم: انتشارات انصاری.
میرزایی، اسدالله (1388). اوزاق یول، چاپ اول، شیراز: انتشارات قشقایی.
نادری دره‌شوری، محمد (1379). سیری در بوستان قشقایی (1)، چاپ اول، شیراز: انتشارات راهگشا.
 
Beck, Lois (1986). "The Qashqa'I of Iran", 9780300032123, Amazon.com: Books, https://www.amazon.com/ QashqaI-Iran-Lois-Beck/dp/0300032129
Heather J. Smith & other (2002). Relative Deprivation Spacifacation, Devolopment, Press Cambridge university,
Heather J. Smith & other (2004). An Introduction to Content Analysis, http://writing.colostate.edu/ references/ research/content/pop2a.cfm
Mayring, P., (2000). "Qualitative content analysis. Forum", Qualitative Social Research, 1 (2). Retrieved March 10, 2005, from http://www.qualitative- research. net/ fqs-texte/2-00/02-00 mayring-e.htm.