اثربخشی طبقه متوسط جدید در تحقق مشارکت انتخاباتی در ایران (76-96)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)،تهران، ایران

2 . دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)،تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر اثربخشی طبقه متوسط جدید بر تحقق مشارکت انتخاباتی در دو دهه اخیر(76-96) درایران است، فرضیه پژوهش آن است که،طبقه متوسط جدید پایگاه اصلی و نیروی عمده کنشگران و حامیان مشارکت انتخاباتی با خواسته ها و مطالبات معین در بافت اجتماعی است که بخش عمدهای از هدایت کنش جمعی را بر عهده دارد. طبقه­ای که جهت دهنده فکری به شهروندان و تقویت­ کننده آن در شرایط مساعد سیاسی است. چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل موضوع، نظریات نوسازی با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش تاریخی - تطبیقی از نوع طولی است. یافته­ های تحقیق نشان میدهد که طبقه متوسط جدید در قالب طبقه ­ای مشارکت­ جو و با جهت­ گیری سیاسی مشخص، مهمترین نیروی اجتماعی است که با تمرکز بر مؤلفه­ هایی همچون توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، رقابت مشارکتی و جهت ­گیری­ های سیاسی متفاوتی را از خود بروز داده و مدیریت کننده و ، عدالت خواهی هدایتگر کنش جمعی و حرکتهای مدنی بوده است.

کلیدواژه‌ها


. داوند، حجت. داوند، محمد و اسلامی، محسن (1397). «تأثیر انقلاب اسلامی بر هندسه قدرت مقاومت اسلامی در غرب آسیا»، مجله مطالعات سیاسی جهان اسلام، 25، صص 99-79.
2. درخشان، مسعود (1379). «نگاهی بر اقتصاد سیاسی نفت، حوزه و دانشگاه»، روش‌شناسی علوم انسانی، 6(25-24)، صص 200 - 188.
 3. درخشان، مسعود (1391). «امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز»، فصلنامه راهبرد، 21(64)، صص 188 – 159.
4. دان راویو، یوسی ملمن(2012). جاسوسان علیه آخرالزمان، ترجمة میرمطهری، تهران: اطلاعات.
5. رفیع، حسین (1393). «تحول نقش نفت در تقابل سیاسی خاورمیانه اسلامی و غرب»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 3 (9)، صص 60 – 35.
6. شافریتز، جی. ام؛ کریسـتوفر بریک (1390)، سیاست‌گذاری عمـومی در ایالات‌متحده، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
7. شاه ولی بر، عبدالکریم (1395). «علل و ابعاد تصاعد بحران در غرب آسیا پس از تحولات بهار عربی» (با تأکید بر نظریه برخورد تمدنی ساموئل هانتینگتون)، ماهنامه پژوهش ملل، 1 (12)، صص 13 - 1.
8. صفوی، حمزه و خاکسار، علی محمد (1397)، «تحلیل تأثیر داعش بر معادلات سیاسی-امنیتی خاورمیانه»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33 (1)، صص 50 - 39.
9. طاهری فرد، علی. اخوان، مهدی و برامکی، حجت‌الله (1394). «بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت»، نشریه علمی سیاست‌نامه علم و فناوری، ۵ (4)، صص 80-61.
10. عمادی سید رضی (۱۳۹۶). بلوک ۹، عامل تنش ژئوپلیتیک میان بیروت و تل‌آویو، سایت معاونت سیاسی آجا، قابل‌دسترسی در آدرس زیر:
                        http://siasi.aja.ir/Portal/home/?news/105568/105662/1496422
11. کارل، تریلین (1390). معمای فراوانی؛ رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتـی، ترجمه: ج.خیرخواهان، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
12. محمدی، حمیدرضا و میکامه، ایمان، (۱۳۹۲). «تأثیر نفت بر حضور نظامی آمریکا در خلیج‌فارس»، پژوهش‌های دانش زمین، 4(14)، ص 46.
13. مصلی نژاد، عباس (1391).‌ سیاستگذاری اقتصادی؛ مدل، روش و فرایند، تهران: انتشارات رخداد نو.
14. مصلی نژاد، عباس (1394 ب)، «سیاستگذاری اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌های بین المللی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 10(3)، 200-171.
15. هوشنگی، حمید. (1387). «چالش نفتی ایران انقلابی با غرب، ماهنامه زمانه»، 69، صص 68-63.
16. Blank, L.R. (2012), Targeted strikes: The consequences of blurring the armed conflict and self-defense justifications. William Mitchell Law Review. 38(5), pp. 1655-1700.
17. Blomberg, Brock & Hess, Gregory & Jackson, J.hunter (2009), Terrorism and the returns to oil, Economics & Politics, 21(3), pp. 409-432.
18. Blum, G. & Heymann, P. (2010), Law and policy of targeted killing. Harvard National Security Journal. 1, pp. 145-170.
19. Dizaji, S.F. (2019), The potential impact of oil sanctions on military spending and democracy in the Middle East, ISS Working Papers (644), International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam (ISS), The Hague.
20. El-Chaarani, Hani(2019), Arab Spring in Gulf Cooperation Council Economies. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(4), pp. 214-223.
21. Farhat, T. (2010), The year of the drone misinformation. Small Wars & Insurgencies. 21(3), pp. 529-535
22. Ebinger, C. (2007),About the Energy Security Initiative, Booking Institution,Washington DC.
23. Kaufmann & Robert, K. (2011), The role of market fundamentals and speculation in recent price changes for crude oil, Energy policy, 39(3), 105-115.
24. Maghyereh, Aktham I. Awartani, Basel.Sweidan, Osama. (2019). Oil price uncertainty and real output growth: new evidence from selected oil-importing countries in the Middle East. Empirical Economics, 56(5), 1601-1621.
25.Pindyck, R.S. (1978a), Gains to Producers from the Cartelization of Exhaustible,Review of Economics and Statistics, Vol. 60, No. 2 (Apr., 1978), pp. 238-251.
26.R.P Barnidge, Jr.,. (2012), A qualified defense of American drone attacks in northwest Pakistan under international humanitarian law, Boston University International Law Journal. 30(2), pp. 410-447
27.Scahill, Jeremy (2013), Dirty Wars: The World Is A Battlefield, New York City, New York: Nation Books.