راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادگروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی، و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توسعۀ سیاسی یکی از شاخه‌های اصلی مفهوم کلی‌تر توسعه در مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی است. برداشت از مفهوم توسعه و الگوی آن در هر کشور و ملتی اگر مطابق با هویت ساختاری و بومی آن ملت نباشد قطعاً توسعۀ سیاسی را با چالش روبه‌رو می‌کند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام و ساختارهای کشور، نیاز به بازنگری در مدل‌های غربی مطرح شد و این امر با طرح و تأیید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب ادامه یافت. بر این اساس در مقالة فوق با روش توصیفی- تحلیلی، پرسشنامه و روش تحلیل محتوا ابتدا به بیان مبانی نظری و مفهومی تحقیق پرداخته‌شده و در ادامه با استفاده از روش پرسشنامه و توزیع آن در میان جمعی از نخبگان و اساتید کشور راهکارهای مطلوب توسعۀ سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌منظور بهبود روند توسعۀ سیاسی در کشور مطرح‌شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «راهکارهای مطلوب توسعۀ سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت کدم‌اند؟» یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مواردی چون توجه به قانون، تغییر الگوی آموزش از سطوح پایه، توسعة فعالیت‌های حزبی و خودشناسی بر پایة مصادیق توسعۀ سیاسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که عبارت‌اند از عزت، کرامت، بصیرت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، راهکارهای مطلوبی محسوب می‌شوند که می‌توانند روند توسعۀ سیاسی را در کشور بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها