بررسی رابطه شاخصهای شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، واحدکرمان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، واحدکرمان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای شفافیت ، پاسخگویی دولت و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2000تا 2018 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان دادکه بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای شفافیت و پاسخگویی دولت با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقای شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد علاوه بر این مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان تو صیه می گردد.
طبقه بندی موضوعی :  JEL )  ; C23; E31; E62  H11;H19)

کلیدواژه‌ها


 
1- تقوی، مهدی، نیکومرام، هاشم، غفاری، فرهاد و طوطیان، صدیقه (1390)، “رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور‌های عضو اپک”، مجله پژوهشگر (مدیریت)، سال 8، شماره 21، صص 88-103.
2- پوراحتشام محمد (1397) "رابطه کیفیت حکمرانی با سلامت در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا " رفاه اجتماعی دوره  18 از صص159-184
2-جعفری صمیمی، احمد (1380) ،” فساد و استقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای در حال توسعه”، مجلهعلومانسانی، شماره 8، پیاپی 4، صص:13-24
4- حبیبی، نادر (1375)، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول.
5- دانایی فرد حسن(1384 )،” استراتژی مبارزه با فساد:  آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟!”، مجلهمدرسعلومانسانی ، سال 9، شماره2 ، پیاپی 39، ویژه نامه مدیریت صص: 101-118
6- سامتی، مرتضی، شهنازی، روح الله و دهقان شبانی، زهرا (1385) ،" بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی" ،فصلنامهپژوهشهایاقتصادیایران، شماره 8، پیاپی28، صص: 87- 105.
7- صادقی حسین ، صباغ کرمانی، مجید و شقاقی شهری، وحید(1387) ،" بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد"، مجلهتحقیقاتاقتصادی، شماره 43، پیاپی85 ، صص: 207-236 .
8- صباحی، احمد و ملک الساداتی، سعید (1388)، "اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی"، پژوهشنامه بازرگانی، سال 14، شماره 53، صص:131-158.
9- عیوضی محمدرحیم,مرزبان نازنین,صالحی معصومه (1396)"از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار" راهبرد، دوره  26 ,  صص 55-85
9- علی زاده ثانی محسن و فانی، علی اصغر(1386 ) ،"تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع"، مجلهاخلاقدرعلوموفناوری ، شماره 2، صص: 17-24
10- غمامی محمدمهدی,قاسمی محمدرضا(1396)" نقاط شروع مبارزه با فساد و رویکرد نشانگانی " دانش حسابرسی: , دوره  17 , شماره , صص 151-172
11- نادری نژاد ریحانه,غفاری غلامرضا,مومنی فرشاد (1397) نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 1390-1350 فصلنامه علوم اجتماعی  , دوره 42 از صص63- 87
12- فرهادی‌نژاد، محسن، (1388)،"فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن"، دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی.
 
10- Acemoglu, D., (1995), “Reward Structures and the Allocation of Talent”, European Economic Review, 39: 17-33.
11- Alesina, A., Summers, L., (1993), “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, 25(2): 151-162.
12- Al-Marhubi, F. A., (2000). "Corruption and inflation," Economics Letters, 66(2):199-202.
13- Baumol, W.J., (2004)," On Entrepreneurship, Growth and Rent-seeking: Henry George Updated". The American Economist, 48(1), 9-16.
14- Bjorvatan, K., Selvik, K., (2005), Destructive Competition: Oil and Rent Seeking in Iran, Unpublished Paper.
15- Damir, P. and Praksa, E.M. (2011), “Corruption and Inflation in Transition EU Members”, Journal of Public Administration, 8(1): 475-505.
16- Dewan, A. (2011), “Corruption and Inflation: What’s the Nexus”, Working Paper Series: 1-32.
17- Di tella, R. and Braun, M. (2004), Inflation, Inflation Variability, and Corruption, Economics and Politics, Blackwell Publishing, 16(1), pages 77-100, 03.
18- Fischer, S., Sahay, R., Vegh, C., (2002), “Modern Hyper- and High Inflations”, Journal of Economic Literature, 40(3), 837-880.
19- Ghosh, S. and Neanidis, K.C. (2010), “Corruption in Public Finances, and the Effects on Inflation, Taxation, and Growth, Centre for Growth and Business Cycle Research”, Discussion Paper, (140):1-33.
20- Gulzar, S., Shafi, K. and Siddiqui (2011), “Does Correlation Exist Between Inflation and Corruption”, Journal of Cotemporary Research in Business, 2(9): 390-397.
21- Huang, H. and Wei, S.J. (2001), "Monetary Policies for Developing Countries: The Role of Corruption”,  IMF Working Papers, International Monetary Fund.
22- Martinez, R. and Iyer, V. (2011), “Openness and Inflation: Evidence from The Seven Largest American Economies”, International Business and Economic Research Journal, 10(3): 51-57.
23- Mauro, P., (1995), “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economics 110(3): 681-710.
24- Murphy, K.M., Shleifer, A., Vishny, R.W., (1991), “The Allocation of Talent: Implications for Growth”,  The Quarterly Journal of Economics, 106(2): 503-530.
25- Rahmani, T. and Yousefi, H. (2008), “Corruption, Monetary Policy, and Inflation: A Cross-Country Examination”, Working Paper: 1-18.
26- Vindelyn, A. and Hillman, H. (2007), "Competition policy, inflation and corruption: evidence from African economies”,  Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals, 14(9):653-656
27- www.cpi.transparency.org, CPI Statistics 
28- World Bank Development Indicators, WDI (2011), www.worldbank.org