سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه، علوم سیاسی ، سیاستگذاری عمومی - واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحدکرج، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدعو،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش‌تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص‌های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه‌های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم‌های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


ﺍﺗﻘﻴﺎﺀ،ﻧﺎﻫﻴﺪ.(۱۳۸۴)."ﺗﻌﺎﻣﻞﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﯽﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻭﺭﺯﺷﯽ".ﻧﺸﺮﻳﺔﭘﮋﻭﻫﺶﺩﺭﻋﻠﻮﻡﻭﺭﺯﺷﯽﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﺓﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﯽﻭﻋﻠﻮﻡﻭﺭﺯﺷﯽﻭﺯﺍﺭﺕﻋﻠﻮﻡﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻭﻓﻨﺎﻭﺭﯼ. ﺳﺎﻝﺍﻭﻝ، ﭘﻴﺶﺷﻤﺎﺭﺓﻳﮏ.
اصفهانی، نوشین(1388)، جهانگردی ورزشی، انتشارات عصر انتظار، دانشگاه الزهراء.
اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ،ﻧﻮﺷﻴﻦ(1388)،ﺗﺤﻠﻴﻞﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛّﺮﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪﺻﻨﻌﺖﺟﻬﺎﻧﮕﺮدیورزﺷﻲداﺧﻠﻲوﺧﺎرﺟﻲواراﺋﻪﻣﺪلﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚدرﻛﺸﻮر،رﺳﺎﻟﻪدﻛﺘﺮی،داﻧﺸﮕﺎهﺗﻬﺮان.
پارسائیان،علی.وسیدمحمداعرابی(1382)،“جهانگردیدرچشماندازیجامع”، ترجمۀویرایش 2تهران، دفترپژوهش­های فرهنگی.
تولایی،سیمین، (1378)،مروری بر صنعت گردشگری،انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران.
حمیدی، مهرزاد. رضوی، سید محمد حسین. امیرنژاد، سعید. شفیع زاده، شهرام. فضلی درزی، اعظم(1389). تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران). پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 12، پاییز و زمستان 1389ص 51 .
ﺧﺴﺮوی،ﺣﺴﯿﻦ. (1385)، «ﻓﻀﺎیﺷﻬﺮیوﮔﺮدﺷﮕﺮیورزﺷﯽ»،اوﻟﯿﻦﻫﻤﺎﯾﺶﻣﻠﯽﺷﻬﺮوورزش.
رضوی، سید محمد حسین. حسینی، سید عماد. خواجه پور، اکرم (1392)، بررسی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 17،  صص 15-30.
ﺳﻘﺎﯾﯽ،مهدی. (1385)، « ﭼﺎﻟﺶﻫﺎیﺻﻨﻌﺖﺗﻮرﯾﺴﻢدراﯾﺮانوراﻫﮑﺎرﻫﺎیﺑﻬﺒﻮدوﺗﻮﺳـﻌﻪآن»،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻣﻘـﺎﻻتﻫﻤﺎﯾﺶﺟﻐﺮاﻓﯿﺎوﻗﺮنﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ،اﻧﺘﺸﺎراتداﻧﺸﮕﺎهآزاداﺳﻼﻣﯽﻧﺠﻒآﺑﺎد.
سلطان حسینی، محمد. سلیمی، مهدی. هنری، حبیب (1392)، تحلیل عوامل موثر بر جذب گردشگران ورزشی خارجی به کشور . فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 18،  صص 25-46 
کاظمی، مهدی (1387) مدیریت گردشگری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم نسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
کوپر، کریس و فلچر، جان و گیلبرت، دیوید و ون هیل، استفان (1380): اصول و مبانی جهانگردی، ترجمه اکبر غمخوار، تهران، انتشارات پیام نور.
لومسدن، لس (1380): بازاریابی گردشگری، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، تهران دفتر پژوهش­های فرهنگی، تارخ انتشار به زبان اصلی (1997 م).
لی، جان (1378) گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و معصومه السادات صالحی امین، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ﻣﺤﺮﻡﺯﺍﺩﻩ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ(۱۳۸۵). "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﯽﻭﺭﺯﺷﯽ". ﺗﺄﻟﻴﻒ، ﭼﺎﭖﺍﻭﻝ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕﺟﻬﺎﺩﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺍﺭﻭﻣﻴﻪ.
ﻣﻮﺣﺪ،علی. (1393)، «ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﮔﺮدﺷﮕﺮی»،درﺳﻨﺎﻣﮥﺟﻐﺮاﻓﯿﺎوﺻﻨﻌﺖﺗﻮرﯾﺴﻢ،داﻧﺸﮑﺪهادﺑﯿﺎت،داﻧﺸﮕﺎهﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮاناﻫﻮاز.
موسوی گیلانی، سید رضا. اسدی، حسن. گودرزی، محمود.(1391) بخش بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه های طبیعی- ورزشی و ارائه مدل بازار هدف. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1391صص 107-124
 مهدی زاده، عباس.  طالب پور، مهدی.  فتحی، مهرداد (1393)، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 8،  ص 23 
ﻫﺎﺷﻤﯽ،ﻃﻪ. (1394)، «ﺗﻮرﯾﺴﻢورزﺷﯽ،زﻧﺎن،ﻣﻮاﻧﻊوراهﮐﺎرﻫﺎ»،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦﮐﻨﮕﺮهﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﻋﻠﻤـﯽ،ورزﺷـﯽﺑـﻪﺳﻮیآﯾﻨﺪه،ﺗﻬﺮان،ﺷﻬﺮﯾﻮروﻣﻬﺮ 1384.
Al-Badi, A., Tarhini, A., & Al-Sawaei, S. (2017). Utilizing social media to encourage domestic tourism in Oman. International Journal of Business and Management, 12(4), 84-94.
BattykIM.Skiss. (2009). “Tourism-common cause”.Polhsh tourist products.Tourism management. PP:1-3.
Braz, J.I.(2002). Sport for all moves people around the globe: New perspective for tourism. Journal of Asiana sport For All, Vol. 1 ,pp. 47-52.
Burkart, A. and S. Medlik (1981), Tourism, Past, Present and Future. London: Heineman.
Cooper , C.P .and A. Lockwood (1994),Progress in TourismRecrationand Hospitality Managemen, Published in Association With University of Survey by:Wiley Publisher.
Daniel C. Funk , Tennille J. Bruun(2007),The role of socio-psychological and culture-education motive in marketing internation sport tourism: A cross-cultural perspective,Tourism Management 28 806-819.
Deery, M, &Jago, L, 2006, The Management of Sport Tourism, in Heather Gibson, Sport Tourism: Concepts and Theories, Rutledge Taylor & Francis Group
Funk D.C and Bruun T. J (2007) The role of socio-psychological and culture education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective, Tourism management 28, pp 806-819
Funk, D. C., &Bruun, T. J. (2007). The role of socio-psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective. Tourism management, 28(3), 806-819.
Higam, J .E.,&Hinch. T(2006) Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach. Journal of Sport & Tourism, pp. 31- 49m;
Kennelly, M., &Toohey, K. (2014). Strategic alliances in sport tourism: National sport organisations and sport tour operators. Sport Management Review.
Laimer, P., & Weiss, J. (2009). Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data. Tourism Review, 64(1), 17-31.
Lee, Y. (2003). “conference on sport and tourism”. Journal of Sport Tourism, ISSN 14616688 print/ISSN 1470-1340 online / 031020075-19.
Mill, R.C. and A . M. Morrison(1992), The Tourism System:an Introductory Text, 2 ed.NewJersey:Prentice Hall.
NeirottiL.D. :Bosetti H.A.: Teed K.C.(2001)Motivation to attend the 1996 summer olampic Games . journal of Travel Reserch 35:46-56.
Orbasli, A. (2000), Tourism in Historic Town:Urban Conservation and Heritage Management, London:E and FN Spon.
Sinclair, M.T,M.Stabler(1997), The Economicis of Tourism, Roytledge
Strickland-Munro, J. & Moore, S. (2013). Indigenous involvement and benefits from tourism in protected areas: a study of Purnululu National Park and Warmun Community, Australia. Journal of Sustainable tourism, 21(1), 26-41.
Uysal, M., Sirgy, M. J., Woo, E., & Kim, H. L. (2016). Quality of life (QOL) and well-being research in tourism. Tourism Management, 53, 244-261.
World Tourism Organization (2001), Revolutionizing the View of the TOURISM Industry (Vancouver, Canada, May).