رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه برای حمایت از غیر‌نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تبیین جامعه شناختی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

3 دانشیار روابط بین الملل،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو به‌منظور حمایت از حقوق انسانی و اجبار دولت‌ها به رعایتِ شأن و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته‌اند و مکمل یکدیگر عمل می‌نمایند؛ حقوق بشر حقوقی است که همگان در همه زمان‌ها، حتی در زمان جنگ نیز از آن برخوردار می‌باشند؛ حال‌آنکه حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که مشخصاً، ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ‌های مسلحانه است؛ مقاله حاضر به بررسی رویکرد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ ‌و نحوه حمایت از غیر-نظامیان در مخاصمات مسلحانه با روش توصیفی - تحلیلی می‌پردازد؛ سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رویکرد این دو نهاد حقوقی در حمایت از افراد چیست؟ از سویی دیگر مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ‌های مسلحانه نیز رعایت می‌شوند یا خیر؟ یافته‌های تحقیق، حاکی از آن است که توجه به قواعد و مقررات حقوق بشر در راستای حمایت از کرامت انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه الزامی بوده و این دو نهاد حقوقی به‌صورت مکمل عمل می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها