مکتب امام خمینی (ره ) و دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی-هیات علمی الهیات(فقه ومبانی حقوق)-دانشگاه پیام نور -تهران -ایران

2 علوم انسانی-دانشگاه شهید مطهری-استاد رشته فقه وحقوق خصوصی

چکیده

تشکیل حکومت و مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی و یا کلامی جدید نیست. بلکه مسئله‌ای است که فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر در آثار خود مطرح نموده‌اند.

جمعی از فرزانگان عرصه فقاهت آن از بدیهیات فقه شیعه دانسته و کثیری از فقها ادعای اجماع بر ثبوت آن نموده و برخی دیگر به معروف و یا مشهور بود ن و یا بی‌اشکال بودن آن تأکید ورزیده‌اند.

به اعتراف تاریخ امام خمینی(ره) تنها فقیه و عالم شیعه‌ای است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داده و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جسته است و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی وارد عرصه اجتماع نموده است.

بدین منظور نگارنده در این مقاله با عنوان مبانی تشکیل حکومت با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره) در صدد بیان نظریه این عالم ربانی در خصوص این مسئله بوده و در ادامه نحوه نگرش مردم به ولایت فقیه در طول تاریخ و در نهایت جایگاه و نقش مردم درحکومت اسلامی رااز دیدگاه ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها خصوصاً آثار باقیمانده از امام(ره) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها