چالش های داوری آنلاین در نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ، واﺣﺪ ﻳﺰد، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، ﻳﺰد، اﻳﺮان

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق خصوصی ، واﺣﺪ نجف آباد ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان

3 استادیار ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق بین الملل، داﻧﺸﮕﺎه شیراز ، شیراز ، اﻳﺮان

چکیده

در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.

کلیدواژه‌ها