تأثیراستاندارد شواری تعهددرکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق، واحد نیشابور، داشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران

3 عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد مشهد، داشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد نیشابور، داشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

درکیفیت قراردادهای بین‌المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می‌توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می‌باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می‌بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می‌گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان یک نمونه سند بین‌المللی که محل تلاقی نظام‌های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها