ارزیابی تاثیر سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم در اقتصاد جامعه ایران با کاربرد مدل MGARCH-BEEK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره ی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد،واحد الیگودرز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، الیگودرز ، ایران

2 استادیار دانشگاه لرستان ،و مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد الیگودرز،الیگودرز،ایران

3 استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه آیت ا.... بروجردی (ره)،بروجرد ،ایران

4 استاد یار ،پژوهشگر پسا دکترای علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا ،تهران،ایران

چکیده

بررسی روند تورم در ایران حاکی از نوسانات پر افت و خیزی در آن می‌باشد. بی‌ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر تورم و بی‌ثباتی آن از متغیرهای اقتصادی از جمله رفتار بانک مرکزی همچون تغییر اجزای پایه پولی تاثیر می‌پذیرد. بنابراین هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شوک‌ها و نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی معنادار نسیت. در حالی که شوک‌های ناشی از ذخایر قانونی و ذخایر اضافی تاثیرمنفی و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دارد. همچنین شوک‌های ذخایر قانونی تاثیر مستقیم بر نوسانات ذخایر اضافی داشته است. اما شوک‌های ذخایر اضافی تاثیر منفی بر نوسانات ذخایر قانونی دارد. بر اساس نتایج نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر اضافی تاثیر مستقیم و معنادار داشته است. همچنین نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات تورم نیز معنادار بوده است. بنابراین سرریز نوسانات تلاطم ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور معنادار اتفاق می‌افتد و منجر به افزایش نوسانات تورم می‌شود.

کلیدواژه‌ها