امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری در رسیدگی‌های شبه قضایی با التفات به اصول دادرسی منصفانه در دولت مقید به اخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه‌های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی‌ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می‌تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه‌های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.

کلیدواژه‌ها