مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری‌های مسری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می‌رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می‌آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می‌دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می‌کند اظهارنظر کرده‌اند و با وجود هر یک از آن‌ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه‌اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می‌تواند با توسل بـه قدرت و اختیـاراتی کـه دارد، تـا حـدود زیادی از انتشار بیماری‌های مسری پیشگیری کند و در صورت سـهل-انگـاری در انجـام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.

کلیدواژه‌ها