انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار گروه حقوق واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(*نویسنده مسوول)

3 دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت‌های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می‌دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت‌های پوپولیست راست‌گرا، "دستورکار انسان‌محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست‌های اجتماعی حمایتی کارگری را به‌عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب‌بندی کردند.

کلیدواژه‌ها