نگرشی بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی از نگاه مردم‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مردم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مردم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مردم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تکنولوژی کلید فهم مراحل و الگوهای فرهنگی است. در مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی، روند تکنولوژی به همراه الگوهای فرهنگی در طول تاریخ مطالعه شده است. لذا جهت دستیابی به این هدف، از روش اسنادی بهره گرفته شده است. این پژوهش نشان داد که بر اساس نظریات مردم‌شناسانی همچون تایلر، فریزر، مورگان، مالینوفسکی، استراس، مارگارت مید، هریس و بودریار، تکنولوژی در پیشرفت فرهنگی تمدن می‌تواند کارکرد داشته باشد. اما زمانی نیز برخی تکنولوژی‌ها همچون رسانه‌ها می‌توانند موجب دگرگون کردن فرهنگ و یا آسیب‌رسانی به آن شوند. به‌طوری که در اقوام شکارگر و کشاورز ابزارهای ساده‌ای که توسط فرد بومی آن منطقه و برای هدف خاص ساخته می‌شد این ابزار با کاربردش در اعتقادات و باورها، اخلاقیات و دین و محیط زیست و همکاری موجب پیشرفت و تقویت آن جامعه می‌شد. حال آنکه در جوامع صنعتی و فرا صنعتی از جهاتی به رفاه انسان کمک شایان توجه‌ای نموده اما باعث تخریب محیط زیست، از بین رفتن دین و اخلاقیات شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق نظریات مردم ‌شناسان، تکنولوژی می‌تواند موجب رشد الگوهای فرهنگی شود.

کلیدواژه‌ها