مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی: با تأکید بر مؤلفه قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

2 پرویز احدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

بررسی مفروضات نظریه های روابط ‌بین‌الملل در رابطه با مؤلفه قدرت و چالش‌‌ های مطرح در مورد واقعیات بین‌المللی به ‌لحاظ نظری همچنان مورد توجه اندیشمندان روابط بین الملل بوده است. هدف:کاوش های موثری از منظر قرآن کریم، در این مورد نگرفته است بنابراین، مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی، در رابطه با قدرت این سوال را فرارو می نهد که نقطه نظرات تئوری های روابط بین الملل و مفروضات قرآنی، در رابطه با قدرت چیست؟ فرضیه: فرضیه ما این است که نظریه های روابط بین الملل بیشتر بر عوامل مادی قدرت، و سازانگاران و مفروضات آن بر عوامل مادی و غیرمادی قدرت با تقدم عوامل ناملموس بر عوامل مادی تأکید دارد. روش: روش تحقیق حاضر، تبیینی - تحلیلی واسنادی است و روش گردآوری آن مبتنی بر روش کتابخانه ای، فیش برداری از منابع و متون دست اول، مقالات و فصلنامه های تخصصی مرتبط با موضوع تحقیق می باشد. یافته ها: قرآن کریم به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی از توان ترمیم خلاء معرفتی موجود، برخوردار است. لذا مفروضات قرآنی روابط بین الملل برخلاف تئوری های روابط بین الملل که به مفروضات عینی و برخی ذهنی و ملموس و ناملموس معتقدند، مفروضات قرآنی هر یک توأمان، منتها، با اولویت و با تقدم مفروضات معنوی، فکری و ارادی بر مفروضات مادی که به عوامل ملموس معنی می بخشد.

کلیدواژه‌ها