امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایران

2 استاد یار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریر،ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

4 استاد یار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز ،ایران

چکیده

مسئلۀ امنیت از مهمترین موضوعات در سطح روابط بین الملل است و صاحبنظران دیدگاه‌های مختلفی در خصوص دست یابی و حفظ آن مطرح نموده‌اند. منطقه خاورمیانه از نظر امنیتی خواستگاه چالش‌های بسیاری است که در آن عوامل مختلف داخلی و خارجی را می توان دخیل دانست. در این میان چالش هایی چون تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه خاورمیانه، جنگ عراق با ایران، جنگ خلیج فارس، حمله به کویت توسط عراق، القاعده، یازده سپتامبر و اقدامات نظامی آمریکا، ظهور داعش، اسرائیل تاثیرات زیادی داشته اند و بررسی دقیق تر بحران های سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین برای فهم مسایل امنیتی در خاورمیانه و عراق می‌تواند ابعاد مختلف این بحران‌ها را روشن سازد. نقش قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، عربستان و ترکیه که گاهی روابطشان به صورت رقابتی و گاهی خصمانه است در بحرانی شدن خاورمیانه به ویژه عراق حایز اهمیت است. از قدرت‌های فرامنطقه‌ای آمریکا و روسیه به طور مستقیم در خاورمیانه حضور دارند که حمایت آمریکا از کردهای عراق در امنیتی شدن این کشور اثر گذار بوده است. بر این اساس این مقاله در صدد است به روش توصیف-تحلیلی به بررسی موضوع امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای به ویژه عراق بپردازد.

کلیدواژه‌ها