نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، حقوق و الهیات،، دانشگاه ازاد اسلامی واحدنجف آباد، نجف آباد، ایران

2 حقوق، حقوق و الهیات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد، نجف آباد، ایران

3 حقوق، حقوق و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد، نجف آباد، ایران

چکیده

تعاون در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است. همچنین اساس دین اسلام بر پایه اجتماع و اصل ارتباط و پیوستگی افراد با جامعه بنا شده است. تعاون و یاری رساندن به دیگران، باعث نزدیکی افراد به یکدیگر می‌شود و موجبات همدلی و همبستگی آنها را فراهم می‌آورد . افزایش همبستگی و ایجاد پیوندهای مستحکم،که به موجب تعاون در جامعه حاصل می شوند، می‌توانند آثار غیر قابل انکاری در پیشگیری از بسیاری از جرائم داشته باشند. به عبارتی میـزان حمایـت‌ عـاطفی، اطـلاعاتی و مـادی که فرد از دیگران دریافت می‌کند، به تقویت پیوند فـرد بـا جامعـه کمک می کند. دریـافت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی در تقویت‌ دلبستگی‌، تعهد، و باور به ارزش های جامعه موثر خواهد بود و این عناصر از مولفه های اصلی در نظریه کنترل اجتماعی جرم می باشند . بنابراین پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی ارتباط این مولفه ها را با نظریه کنترل اجتماعی جرم مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها