گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ، واحد آیت آملی،دانشگاه آزاد اسلامی ،آمل ،ایران)

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،چالوس ،ایران ، نویسنده مسئول )

3 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قائم شهر ،ایران

چکیده

چکیده

این مقاله با عنوان گونه‌های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه‌کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به‌ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست‌های مشارکتی مقنن با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است. که این امر می‌تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه‌ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به‌پیش شرط‌هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها