ارائه مدل تشخیص نقاط بازگشتی بازارهای سرمایه با استفاده از تحلیل تکنیکال مبتنی بر منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی ، گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

استراتژی حرکات قیمتی بیشتر به دنبال یافتن سطوح و محدوده های بازگشتی است. این محدوده ها می توانند بازگشت از اصلاح روند باشند یا بازگشت بازار به دلیل خاتمه روند و یا بازگشت بازار از کف یا سقف دامنه نوسانی باشند.هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تشخیص نقاط بازگشتی بازارهای سرمایه با استفاده از تحلیل تکنیکال مبتنی بر منطق فازی، می‌باشد. پژوهش حاضر از منظر اهداف آن، یک پژوهش کاربردی است بدین معنی که به دنبال بدست آوردن دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن، نیاز سهامداران به موارد بسیار مهمی از جمله تشخیص نقاط بازگشتی که در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، برطرف شود. همچنین از آنجا که به دنبال یافتن روابطی بین متغیرها در راستای تشخیص نقاط بازگشتی هستیم و تاثیر تغییرات آن‌ها در نتیجه کل را ارزیابی می-کنیم، این پژوهش از منظر نحوه انجام آن؛ یک پژوهش علّی یا آزمایشی خواهد بود. همچنین از منظر نوع داده‌ها، یک پژوهش با داده‌های کمی خواهد بود. همچنین از منظر زمان اجرا، یک پژوهش مقطعی و به دنبال آن آینده‌نگر می-باشددر این پژوهش، از منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور ارائه روشی در راستای تشخیص نقاط بازگشتی در بازارهای مالی استفاده شد. به همین منظور از یک سیستم فازی mamdani استفاده شده است. . پس از پیاده‌سازی ساختار پیشنهادی، ارزیابی توابع عضویت بهینه‌سازی شده در راستای تضمین همراستا بودن این توابع با مطلوب پژوهش (تعیین نقاط بازگشتی) به انجام رسید.

کلیدواژه‌ها