اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مریم نیکزاد چالشتری، دانشجوی دکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) دانشگاه آزاد واحد شهرضا،شهرضا،ایران

2 دانشیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ،شهرضا-اصفهان-ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی می پردازد. در این مقاله، کوشش شده تا پس از نگاهی اجمالی به زندگی خواجه نظام الملک ، به اندیشه های سیاسی و نگرش وی به مفاهیمی همچون عدالت پرداخته شود. مسئله مهم این است که دیدگاه خواجه نظام الملک درباره شاه و فرمانروای آرمانی چیست؟ آیا این دیدگاه برگرفته از اندیشه های سیاسی ایران باستان است؟ گرچه خواجه نظام به رغم اینکه در شریعت اهل سنت و جماعت بود، اما در سیاست به خلافت اعتنایی نداشت و در نهایت سلطنت را یگانه نهاد تدبیر امور سیاسی می دانست .خواجه معتقد به دفاع و ارج نهادن به نهادهای سیاسی جاری جامعه اش بود. او در واقع هر آنچه به انتظام و ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه مرتبط است می اندیشد که یکی از آنها بقا و ثبات در نهاد سیاسی است که زیر ساخت و یا تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی مورد نظر اوست.

کلیدواژه‌ها