ارائه مدل عوامل جامعه شناختی اثرگذار بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی با هدف رعایت صرفه و صلاح بیت المال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران

2 گروه اقتصاد،واحدعلوم تحقیقات،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

عوامل متعددی بر رفتار و تصمیم‌گیری خریدار در فرآیند خرید سازمانی تأثیرگذارند که گاهی گام‌های متوالی در آن رعایت نمی‌شود. عوامل درونی با عوامل بیرونی یکی شده، در نتیجه تصمیم نهایی خریدار را شکل میدهند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم‌گیری خرید سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کلیه افراد خبره در حوزه شرکت مذکور که با توجه به محدودبودن و مشخص نبودن افراد خبره در این حوزه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، گفتگوهای رودررو، است و روش تحقیق مورد استفاده ، تکنیک دلفی است. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بررسی متون و مشاهده عوامل مرتبط با خرید شرکت مذکور، به شناسایی عوامل پرداخته است و در نهایت، 95 گویه برای بررسی شناسایی و در 5 دسته عوامل (محیطی، آمیخته بازاریابی، سازمانی، فردی و میانبرها)، طبقه بندی شدند. طی نتایج به‌دست‌آمده در شرکت مذکور، این عوامل بر رفتار خریداران در تصمیم‌گیری خرید سازمانی اثر گذارند.

کلیدواژه‌ها