وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران از نگاه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ، گرایش مسائل ایران ، دانشکدۀ علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ، شهرضا ، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی ، دانشکدۀ علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ، شهرضا ، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی ، دانشکدۀ علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد واحد شهرضا ، شهرضا ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با تأکید بر مفهوم سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه های آن تلاش داشته است تا ضمن معرفی عناصر تشکیل دهندۀ آن نظیر : سطح اعتماد، همکاری، گسترش شبکه‌های اجتماعی و مشار کت و بخصوص مشارکت سیاسی، وضعیت سرمایۀ اجتماعی را از دید صاحبنظران آکادمیک علوم سیاسی و علوم اجتماعی ایران بررسی نماید . این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و تمرکز بر مصاحبه با صاحب‌نظران این امر (استادان دانشگاه، جامعه شناسان و متخصصان سیاسی) صورت گرفته شده است و با طرح سؤالاتی در سه بخش: اول، معنای سرمایه اجتماعی دوم، وضعیت سرمایه اجتماعی، سوم، زمینه‌های مقوم این وضعیت به بررسی مفهوم سرمایۀ اجتماعی در ایران بپردازد. از نظر مصاحبه شوندگان، سه ویژگی اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، از عناصر اصلی سرمایۀ اجتماعی محسوب می‌گردند. وضعیت نامطلوب و نامساعد سرمایه اجتماعی، کاهش و افول اعتماد اجتماعی به دلایل: بی‌اعتمادی اجتماعی، فساد ساختاری، بی توجهی به نهادهای مدنی در ایران قابل مشاهده است. توسعه انسانی، کاهش فساد ساختاری، مشروعیت سیاسی از راه کارهای افزایش سرمایۀ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها