راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

2 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه‌ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه‌های نوین فضای سایبری را اجتناب‌ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه‌های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می‌نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره‌گیری از شیوه‌های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست‌های تقنینی برخی دولت‌ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره‌گیری از شیوه‌های و اقدامات سایر کنشگران بین‌المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء‌ها و کاستی‌های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.

کلیدواژه‌ها