دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1400 
تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور

صفحه 176-195

10.30510/psi.2022.207336.1077

جعفر رضایی؛ علی علی حسینی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در منطقه میاندوآب

صفحه 218-235

10.30510/psi.2022.295317.1998

علی دهقانی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی


بررسی آثارشرط وکالت درقراردادهای مبتنی بربیع .......

صفحه 442-455

10.30510/psi.2022.304958.2308

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


روایتی از زمین و سیاست در زمانه پهلوی دوم

صفحه 487-505

10.30510/psi.2023.285126.1847

رضا نژاد نقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری


عوامل فرهنگی موثر بر فعالیت احزاب بعد از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 502-520

10.30510/psi.2022.305387.2329

پژمان نعمت الهی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ مرتضی محمودی؛ بیژن نیری


بررسی حمایت های کیفری از زنان بزه دیده خشونت خانگی در کانادا

صفحه 1230-1255

10.30510/psi.2023.362887.3999

خاتون مهربخش چوبری؛ احمد رمضانی؛ شهلا معظمی؛ مجتبی فرحبخش


جلوه‌های حقوق شهروندی در حقوق شهری ایران

صفحه 2814-2828

10.30510/psi.2022.250828.1297

محمد تبریزی شهروی؛ محمد حسین جعفری؛ ایرج حسینی صدر آبادی