تاثیر قشربندی اجتماعی بر برابری جنسیتی و تساهل جنسی در مکریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، دانش‌آموخته مقطع دکتری رشته جامعه شناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل جامعه‌شناختی ساختار قشرهای جامعه کردهای مکریان و بررسی تغییرات آن در طول نیم‌قرن اخیر (با تکیه بر ساختار قشری شهر مهاباد) و نیز بررسی نگرش به برابری جنسیتی و تساهل در بین آن‌ها صورت گرفته است. این پژوهش با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای بیست سال سن و ساکن در منطقه مکریان است. بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای، شهر مهاباد به‌عنوان نمونه انتخاب و حجم نمونه مقتضی با توجه به حداکثر میزان پراکندگی و خطای 5 درصد 356 نفر تعیین شد. داده‌ها به‌وسیله مقیاس استاندارد ارزش‌های فرامادی اینگلهارت سنجش و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه در چهار گروه قشری کرمانج (مردم عادی)، آغاوت (خوانین)، شهری اصیل و سادات مورد مقایسه و تحلیل واقع شده است. یافته‌های مربوط به تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار در هر دو متغیر نگرش به برابری جنسیتی و تساهل در امور جنسی، در بین گروه‌های چهارگانه است.

کلیدواژه‌ها