بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان توسعه ی اجتماعی محله های شهر جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران (نویسنده مسؤل)

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

10.30510/psi.2022.250555.1290

چکیده

سرمایه اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند . امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل محوری اثرگذار بر توسعه محلات و شهرها است روش تحقیق مقاله حاضر پیمایشی و جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن در محلات شهر جهرم است که به دلیل گستردگی جامعه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . نمونه آماری این مطالعه بالغ بر 384 نفر است که این رقم بر اساس مراجعه به جدول مورگان تعیین شد برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss معادلات ساختاری Amos استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی در بین محله های مورد مطالعه متفاوت است . یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان اعتماد بین فردی در بین پاسخگویان بالاتر از اعتماد عمومی است و نهادی است میزان مشارکت غیر رسمی در میان آنان بالا و میزان مشارکت رسمی پایین است .

کلیدواژه‌ها