جرم انگاری تبانی از جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد نراق ،دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 استادیار گروه حقوق ، واحد نراق ، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق ، ایران

3 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران

10.30510/psi.2023.304323.2289

چکیده

تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. قانونگذار ایران در دو حوزة جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی (مادة 610) و سایر جرایم، مشروط به تهیّة مقدّمات اجرایی و عدم موفّقیّت به علّت مداخلة عاملی خارج از اراده (مادة 611)، تبانی را جرم‌‌انگاری کرده است. در حقوق فرانسه جرم تبانی را در رابطه با برخی جرایم شدید جرم انگاری نموده اند،تبانی به عنوان یک شروع به جرم مجرمانه شناخته می شود. در حقوق ایران و فرانسه جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است.در این مقاله ارکان جرم تبانی و مبانی جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها