مسئولیت بین‌المللی دولت های استفاده کننده از سلاح های شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

10.30510/psi.2022.314804.2629

چکیده

سکوت جامعه بین‌المللی در مقابل دولت های استفاده کننده از سلاح های شیمایی از یک سو و کمک های برخی از دولت ها در تجهیز دولتهای استفاده کننده از این تسلیحات از سوی دیگر نتایج وحشتناکی در ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و... به بار اورده است. علی رغم اسناد مرتبط در این زمینه و بخصوص پروتکل 1925 و سایر اعلامیه ها و اسناد سازمان ملل متحد در زمینه ممنوعیت تولید، تکثیر، توزیع، انباشت و استفاده از سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی علیه افراد غیر نظامی، کودکان، زنان و ...، برخی دولت ها بدون رعایت هیچکدام از موارد مذکور که به قطع در بستر قاعده آمره قابل شناسایی است، اقدام به استفاده از سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی بویژه علیه افراد غیر نظامی نموده اند. فقدان ضمانت اجرایی موثر و مجازات های متناسب برای مقابله با ناقضین قواعد بین‌المللی و اعلامیه های صادره از موانعی است که همکاری و حمایت همه دولتهای عضو را می طلبد.

کلیدواژه‌ها