بازخوانی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه و جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی،گرایش مسا ئل ایران ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود ، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه الهیات و معارف اسالمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی ، شاهرود، ایران

10.30510/psi.2022.280433.1649

چکیده

شکل گیری حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در نظام اسلامی است. یکی از متونی که به دقت به این موضوع پرداخته است نهج البلاغه است، در تفسیر و بازخوانی نج البلاغه نشانگان حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی شامل حق رای، حق اعتراض، آزادی احزاب و اجتماعات، شفافیت، و همچنین در بحث حقوق اقتصادی امانت داری در بیت المال،مبارزه با ویژه خواری، ایجاد رفاه، اشتغال و فقرزدایی و همچنین آزادی مدنی در قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به واقع در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با بهره گیری از مفاهیم حقوق سیاسی و مدنی نهج البلاغه این مفاهیم در متون حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی و در گفتمان اسلام سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در مقام نظری نشانگان گفتمانی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق سیاسی و مدنی و همچنین اقتصادی برگرفته از نهج البلاغه است،این نشانگان در واقع بر آمده از منطق اصیل اسلامی می باشد .در واقع این نشانگان بخشی مهم از گفتمان دینی است که برآمده از مبانی دینی و اعتقادی از یک سو و از سوی دیگر سیره عملی اسلام می باشد که در کلام امام علی و نهج البلاغه تجلی پیدا کرده است

کلیدواژه‌ها