شناسایی و تبیین جامعه شناختی نگرش‌های فمینیستی بین بانوان ایران با رویکرد تحلیل محتوای کیفی (مورد مطالعه: بانوان بالای 18 سال شهرستان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(جامعه شناسی سیاسی) ،گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی ،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور تبریز، ایران

10.30510/psi.2022.299821.2140

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین جامعه شناختی نگرش‌های فمینیستی بین بانوان ایران انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی-اکتشافی و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی اجرا شد. مشارکت‌کنندگان زنان بالای 18 سال شهر اصفهان بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس، بعد از 10 مصاحبه محقق به اشباع داده‌ها رسید. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود، و تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت کدگذاری سه‌گانه باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. نتایج نشان داد؛ زنان مورد مطالعه دارای 4 نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، لیبرال و رادیکال بودند که در نگرش فمینیستی مارکسیستی مقولاتی نظیر ظلم و استثمار زنان در محیط کار، تسلط نگاه جنسیتی و ضعیف پنداری زنان، احصاء شد. در نگرش فمینیستی اسلامی برخی از مقولات شناسایی شده شامل نابرابری و تبعیض در دیه زن و مرد، نابرابری در ارث، و در نگرش فمینیسی رادیکال نیز برخی از مقولات شامل نهادینگی مردسالاری، دگرآزاری مردها بود. در نهایت در نگرش فمینیستی لیبرالی نیز مقولاتی نظیر جامعه پذیری جنسیتی زنان، توانمندبودن زنان، کارکرد تقسیم کار خانگی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها