موانع اندیشه ای – سیاسی تحقق پویایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج ،ایران

2 استادیار،گروه آموزشی حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سنندج،ایران.

3 استادیار،گروه آموزشی حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان، سنندج،ایران

4 استادیار،گروه آموزشی حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سنندج،ایران

چکیده

چکیده

پویایی حقوق بشر را باید آرمانی دانست که با ویژگی تحول خواهی و رشد طلبی انسان هماهنگ است. او با تلاش وحرکت در مسیر رفع نیازهای حال و آتی خود و بهبود شرایط زندگی اش در حرکتی همیشگی روبه جلو می تواند ارتقاء و پویایی این حقوق را به لحاظ کمی و کیفی تعقیب نماید. این تحقیق موانعی را بر سر راه پویایی حقوق بشر مفروض می دارد، که سه دسته از آنها را تحت نام موانع اندیشه ای، سیاسی ومالی موضوع بررسی خود قرار می دهد،که ضرورت رفع آنها درتعقیب پویایی حقوق بشر را اجتناب ناپذیرمی داند. در این رهگذر پاسخ به این سوال که هر کدام از این عوامل به چه نحوی در راه پویایی حقوق بشر مانع ایجاد می نماید؟ لازم است. بنابراین برای حصول نتیجه، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی وگردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای درصدد بررسی این موانع و تاثیر آنها بر جلوگیری از پویایی این حقوق است.

کلیدواژه‌ها