اثرات ادغام بانک ها در گذشته، حال و آینده در نظام سیاسی بانکداری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد قشم (واحد پردیس بین الملل)رشته مدیریت دولتی (منابع انسانی) مقطع دکتری

10.30510/psi.2023.251865.1304

چکیده

چکیده:
در این پژوهش به اثرات ادغام بانک ها در گذشته، حال و آینده در نظام مدیریتی بانکداری کشور می پردازیم. تحقیق حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. افزایش کارایی بانک،ها، دستیابی به کاهش هزینه ها و ایجاد نظام مدیریتی منسجم و کارآمد از اهداف اساسی ادغام بانک ها در گذشته، حال و آینده می-باشد. نتایج نشان می‌دهد که گویه « در گذشته ادغام ها به دلیل تعدیل تعدادی از کارکنان و حذف مقداری از هزینه های اداری از پتانسیل کاهش هزینه ها برخوردار بود» (408/0=cv)، به عنوان مهمترین مورد در ادغام بانک ها در گذشته، گویه « هم راستا بودن هدف های فردی و هدف های سازمانی و افزایش بهبود عملکرد از جمله عواملی است که می تواند بهره وری نیروی انسانی را در ادغام تحت تأثیر قرار دهد » (398/0=cv)، به عنوان مهمترین مورد در ادغام بانک ها در حال حاضر و گویه « احتمال دارد بسیاری از ادغام‌ها به‌علت مدیریت نامناسب تغییر و تحول در آینده دچار تغییر و تحول بشوند.» (362/0=cv)، به عنوان مهمترین مورد در ادغام بانک ها در آینده ، در نظام مدیریتی بانکداری استان آذربایجان غربی و شرقی مشخص شدند و به عنوان مهمترین اثرات ادغام بانک ها در گذشته، حال و آینده در نظام مدیریتی بانکداری کشور می‌باشند.

کلیدواژه‌ها