مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری با نگاهی بر توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحدگرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیارگروه حقوق، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

چکیده

کشورها بمنظور حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی خود اقدام به وضع قوانین و مقررات در سطح ملی می نمایند در حقوق ایران از سال 1338 جهت حفاظت و بهره برداری از جنگلها به سازمان جنگلها و مراتع که متولی حفاظت و حراست از این ثروتهای خدادادی است ماموریت تهیه و تدوین طرح های جنگلداری در راستای قانون و اجرای آن داده شده در این وادی با اعمال مقررات راجع به طرح ها (با عنایت به اینکه از سال 1396 طرح جایگزین جنگل بمنظور حفاظت و حراست از جنگلها و عدم بهره برداری بی رویه اعمال گردید) ،
در این تحقیق با هدف بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری در سطح ملی و بین الملل باتوجه به توسعه پایدار را خواهیم داشت و به این سوال پاسخ خواهیم داد که مسئولیت مدنی اشخاصی که در طرح های جنگلداری دخیل هستند در حقوق ایران و توسعه پایدار چگونه است ؟
ممکن است در اثر اقدامات اشخاص حقوقی که ذیمدخل در طرح ها هستند خساراتی به منابع طبیعی وارد گردد و از آنجائیکه اشخاص حقوقی نقش اساسی در اعمال مقررات راجع به این طرح ها دارند و همچنین توسعه پایدار ، نزدیک به سه دهه پیش در سطح جهانی مطرح شده که اکنون در حوزه های مختلف حقوق بین الملل رسوخ نموده است واعلامیه ریو و استکهلم به موضوعات راجع به محیط زیست جهانی می پردازد که کشور ما هم در این زمینه سهیم است.

کلیدواژه‌ها