تبارشناسی فقهی- حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون 1980 وین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی حقوق، استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

2 استاد گروه الهیات، معارف وحقوق، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران نویسنده مسئول.

10.30510/psi.2022.291612.1885

چکیده

بیع اقساطی، عقدی دیرینه پیکر با ردایی نو، به فراخور مناسبات اجتماعی و تحولات اقتصادی بنیان شد تا جریانِ فروش، دسترسی و استفاده از کالا را تسهیل نموده و کاتالیزور آن باشد. در فقه اسلامی بیع اقساطی ذیل مباحث نسیه ضمن مدح خرید و فروش مؤجل، تأجیل ثمن فارغ از تقسیط آن، مورد شناسایی قرار گرفته است. آنسوتر قانون مدنی ایران اگرچه تصریحی به بیع اقساطی ندارد اما نظر به مزایای غیرقابل انکار این نهادحقوقی، بایست ها والزامات آن با مشخصه «حال بودن مبیع و اقساطی بودن ثمن» را میتوان در میان قواعد و ضوابط بانکی جستجو نمود. آنسوتر کنوانسیون1980 وین تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده اما با لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحلهای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب میشود و این تلقی در آرای مراجع داوری تاحدودی انعکاس یافته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم فقهی بیعاقساطی و آنالیز مباحثاتفقها، موضع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا(1980وین) را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها